RSS-Feed der SGD Süd http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/presse.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&page=1&pagesize=10 Pressemeldungen de poststelle@sgdsued.rlp.de (Poststelle SGD) 60 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/med/bc2/bc240b53-863e-8b11-1010-432700266cb5,11111111-1111-1111-1111-111111111111 RSS-Feed der SGD Süd http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/presse.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&page=1&pagesize=10 Neue Ansprechpartnerin für das EU-Förderprogramm INTERREG VA „Oberrhein“ nimmt ihre Arbeit bei der SGD auf http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,772f5edc-6c86-519b-a6cc-64c582684628,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042 2016-08-17T09:03:14+0200 http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,772f5edc-6c86-519b-a6cc-64c582684628,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042 Land fördert zwei neue Fischaufstiegsanlagen http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,99610012-9317-4651-91c6-2ff0c5826846,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042 2016-08-03T10:23:51+0200 http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,99610012-9317-4651-91c6-2ff0c5826846,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042 Renaturierung der Queich in Landau kann beginnen http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,3e910012-9317-4651-91c6-2ff0c5826846,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042 2016-08-03T09:40:01+0200 http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266,3e910012-9317-4651-91c6-2ff0c5826846,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042